Av de 157 finner vi også to av NATFs grupper som «så lyset» (!) under årets første tildeling fra Kulturrom. Madsebakken på Kongsberg fikk nær 30.000 kro til lysutstyr, og Undheim Show Teater på Time på Jæren fikk 63.000 til lysutstyr.

Les mer om hvordan dere kan søke her: Hvordan søke – Kulturrom

I denne runden ble totalt 343 søknader behandlet og 22,6 millioner kroner fordelt. Kulturrom mener tilskuddene vil senke terskelen for aktivitet, bidra til mer kultur i nærmiljøet og stimulere til lokal kulturproduksjon. Støtteordningen Kulturrom er en ordning som gir støtte til teknisk utstyr og utbedring av lokaler – og hvor mange av gruppene har søkt og fått støtte. Det er stor søknadsmengde til ordningen.

Kulturrom hadde disse nøkkeltalene for 2022 (hentet fra deres årsmelding.)

  • Innkomne søknader: 757
  • Totalt antall ordinære tildelinger: 359
  • Total investeringssum for omsøkte tiltak: ca. 340 MNOK
  • Total søknadssum: ca 240 MNOK
  • Totalt tildelt tilskudd: Kr 43 799 664,-

NATF har tidligere fortalt om store og små summer som har tilfalt søkere som også er NATF-medlemmer.