Generalsekretær Helen Hansen gir råd til kulturministeren: Stol på amatørteaterfeltet, ikke lag regionale kulturråd. Og når det gjelder å få feltet videre. sikre økonomi og sats på lokaler!

«Jo mere tillit departementet vier kulturfeltet, jo mindre ressurser vil forsvinne på administrasjon og forvaltning.» Dette er blant synspunktene generalsekretær Helen Hansen har minnet Kultur- og likestillingsdepartementet om i en omfattende høring departementet har satt i gang.

Departementet vil ha høringssvar på flere ting samtidig:

  • De ønsker å utrede regionale kulturfond, som altså skal være et supplement til Norsk kulturfond.
  • De spør i hvilken grad dagens ordninger bidrar til deltagelse for alle, likestilling og mangfold, og mer kunst- og kulturaktivitet lokalt og regionalt.
  • De spør også hvordan får til et best mulig samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen om muligheter – og hvilke utfordringer feltet står overfor.

Det er i spørsmålet om regionale kulturråd Norsk Amatørteaterforbund ved generalsekretæren skriver: «Vi mener de som er best egnet til å administrere kulturfeltet er kulturfeltet selv.»

REGINALE KULTURRÅD ER OVERFLØDIGE
NATF skriver videre: «Vi ønsker sentraliserte ordninger for støtte til kulturlivet, og vi mistenker at kulturlivet vil påføres store ekstrautgifter ved organiseringen av regionale kulturråd. Som et ekstra (og etter vårt syn unødvendig) ledd i ressursstrømmen fra departementet og ut til hver enkelt aktør anser vi regionale kulturråd som overflødige. Kort fortalt: Jo flere ledd, jo mindre midler disponerer offentligheten til utdeling til feltet.»

FELLES, ENKLERE OG RASKERE STØTTEMULIGHETER
Mange av spørsmålene i høringen går ut på hvordan dagens støtteordninger bli bedre. Her er noen av innspillene fra NATF:

  • Løs opp kravene til flere støtteordninger ved å fjerne skillet mellom profesjonelle og frivillige søkere.
  • Det er et hinder for frivillig engasjement at flere støtteordninger er for omfattende og tidkrevende å produsere.
  • Ved å forenkle søknadsskjemaer, korte ned behandlingstid og mildne opp enkelte formelle krav til vi redusere avstanden mellom idé og gjennomført prosjekt, og gjøre det enklere for både profesjonelle og frivillige kulturaktører å søke støtte til sine prosjekter.

ØKONOMI OG LOKALER NØKKELUTFORDRINGER
NATF skriver i sitt høringssvar også at mange potensielle publikummere har lagt om sine vaner i kjølvannet av pandemien. Flere av medlemslagene melder at de har store problemer med å trekke publikum til sine forestillinger og arrangementer, og med å trekke interesserte deltakere til kurs, oppsetninger og annen aktivitet.

Det er ofte er praktiske forhold som står i veien for bred deltakelse i kulturaktiviteter, skriver Helen Hansen – slik som:

  • Tilgang til gode og egnede lokaler. Kulturbransjen har behov for gode, moderne og tilrettelagte møteplasser som inkludere fremføringslokaler, øvingslokaler, en cafe for å sosialisere utenom øvingstid, og ikke minst rimelige lagerlokaler, som det er stor etterspørsel etter i kulturlivet. Det er også viktig at kapasiteten svarer til behovet, og at ulike aktører dermed kan benytte lokalene til ønsket tid og til rimelige priser. Kulturen, som alle andre bransjer, trenger forutsigbarhet for å kunne blomstre, og må dermed kjenne seg trygge på at de har tilgang til gode lokaler til avtalt tid, uten at de konstant må kompromittere med andre grupper for å få tilfredsstilt sine behov.
  • Økonomiske midler. Dette vil kunne la kulturorganisasjoner senke priser på blant annet billetter og kursavgifter.
  • Tilgang til reisemidler for aktører i distriktene.