Sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund har benyttet denne våren da mange grupper «restarter» etter to år med koronarestriksjoner til å utfordre dem om status for dem på noen sentrale områder. Det gjelder rekruttering av folk, finansiering av driften, manus og lokaliteter. 25 medlemsgrupper valgte å svare.

MANGE VIL SPILLE – FÆRRE VIL STYRE
På spørsmål om lagene har utfordringer med å rekruttere folk svarte mer enn halvparten (56%) at de opplever utfordringer (alltid/svært ofte/ofte) med å rekruttere folk til organisasjon/styre. Det er 44% som sjelden eller aldri har opplevd dette.

Hver 4. gruppe som har svart, oppgir at å rekruttere folk til ledelse og styre alltid er en utfordring.

-Dette bekrefter noe som vi vet. De fleste som blir med i en amatørteatergruppe, vil på scena eller gjøre noe teaterteknisk, ikke sitte over regnskap eler slite med søknadsskjemaer. Dette skaper en annen utfordring, nemlig manglende kontinuitet på den «administrative driftssida» av lagene, sier generalsekretær Helen Hansen i NATF.

-Som organisasjon er dette noe av det vi arbeider mest med. Vi er pådriver og problemløser og har en betjent servicetelefon nærmest 24/7. Vi tilbyr gruppene å registrere oppsetning digitalt for at de enkelt skal finne igjen sin egen historie, vi har forhandlet fram rabatter på økonomisystemer og vi både rådgir og håndterer søknader konkret for å tilføre gruppene midler. Vi informerer og inspirerer på nettsida vår.

I fjor var vår rolle også i stor grad å videreformidle og «oversette» myndighetenes råd og påbud til medlemsgruppene våre; ikke minst til alle gruppene som kom med direkte spørsmål om tolkninger. Tilbakemeldinger fra gruppene tyder på at vi har lykkes med dette

Men vi skulle gjerne gjort mer for å styrke akkurat denne delen av amatørteaterfeltet og for å skape større kontinuitet. Det ender opp med å stå på ressurser. Vi arbeider for å få et større driftstilskudd for å kunne opprettholde og bedre servicen på etterspurte medlemstjenester – og samtidig kunne utvikle organisasjonen.

Så tror jeg ikke dette er en utfordring kun for amatørteateret, men det er klart enkelte mindre amatørteatergrupper er sårbare, sier Helen.

Jan Peter Lyngstad han har en finger med i driften av «voksenteatrene» Lunner Revy- og Teatergruppe (LURT) og Fagerlund Teaterlag, og har også et bankende hjerte for de unge i Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU). Han sa det slik i et tidligere intervju: -Voksenteater er avhengig av ildsjeler som er villige til å dra i gang, mens barne- og ungdomsteateret ofte er avhengig av foreldre. De må engasjere seg og være barnas baktropp. Det må være nok voksne til å få til den gode dugnaden for ungene. For det er jo også slik at foreldre følger sine barn inn i teatermiljøet, og de slutter når barna slutter.

TEATERFAG GIR FÅ PROBLEMER
Mens utfordringene er størst på «styre-/administrasjonssida», er det i NATFs uformelle spørreundersøkelse adskillig mer positive tall når det gjelder å rekruttere teaterfaglige ressurser (regi, kursledere etc.). 92% av de som svarte opplever sjelden eller aldri utfordringer med å rekruttere slike folk.

HVOR TAR VI PENGENE FRA
På spørsmål om finansiering av driften, er det billettinntektene som uten tvil anslås som viktigste finansieringskilde. 87.5 % svarer dette er ganske eller svært viktig, foran kommunal støtte. De ordningene NATF «reklamerer for» og/eller administrerer (voksenopplæring, MVA-refusjon og Frifond) kommer på de neste plassene.

Støtte av lokalt næringsliv og medlemskontingent scorer også bra, men likevel lavest i vår undersøkelse. Flere av de som svarte bemerket for øvrig at på dette spørsmålet er det ikke ett svar, men mange. Finansiering av amatørteatergrupper er sammensatt av mange elementer.

KREATIVITET GIR OGSÅ MANUS
Vi spurte om gruppene (1) lager manus selv, (2) bruker lokal forfatter, (3) finner manus i Dramas manusbase eller (4) andre steder. Det viser seg at flere av gruppene «shopper» blant mulighetene. En svarer også «vi finner det opp i farta på scenen» – dette sier noe om forskjelligheten i medlemsgrupper i NATF. (Er det improgruppe, kanskje?)

Utspørringen viser – grovt sett – at om lag halvparten lager manus selv eller bruker lokalt skrevet stoff, mens halvparten finner manus i en eller annen manusbase. Hver femte gruppe bruker Dramas, som er NATFs samarbeidspartner.

ØVINGS- OG SPILLELOKALITETER
På spørsmål om hvor fornøyde gruppene er med øvings- og spillelokaler er to tredeler fornøyd eller svært fornøyd, en tredel er misfornøyd eller lite fornøyd.

«Kulturalliansen» holder på med en kartlegging av kulturlokaler.