Norsk Amatørteaterforbund får noen ganger spørsmål fra medlemsgrupper om de bør be om politiattest for ansatte og frivillige. Vårt råd er alltid at politiattest kan være et godt bidrag for å sikre en trygg arena for medlemmene. Frivillig organisasjoner MÅ ikke hente inn politiattest, men KAN gjøre det dersom organisasjonen vedtar at det er hensiktsmessig.

Det er i så fall snakk om en begrenset attest (barneomsorgsattest), og behovet skal begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Det er personens faktiske oppgaver som avgjør om personen kan avkreves politiattest, ikke tittelen på vervet eller jobben.

ATTEST ER TAUSHETSBELAGT
NATF anbefaler nettsida til Frivillighet Norge, som har laget en god veileder om problemstillingen.

Her står blant annet: Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra «personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming».

Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.

Attesten blir sendt til den enkelte, som viser den fram for organisasjonen. Ifølge personvernloven er det ikke lov for organisasjonen å oppbevare politiattester, siden den bare inneholder korrekt informasjon på nåværende tidspunkt. Den må derfor enten slettes eller oppbevares av den enkelte.

En politiattest er en utskrift fra politiets registre som inneholder sensitive personopplysninger og er et taushetsbelagt dokument. Organisasjonen bør peke ut en person med ansvar for å hente inn politiattester. Vedkommende har taushetsplikt, og organisasjonen skal sikre opplysningene, så de ikke kommer på avveie

BEGRUNNELSEN
Frivillige organisasjoner ønsker å være trygge arenaer for sine medlemmer og frivillige. En aktiv og bevisst holdning til åpenhet, gode rutiner og rom for å snakke om problemer før de oppstår er sentralt for å forhindre overgrep.

Et vedtak i organisasjonen om å hente inn politiattester må være en del av et større arbeid for å skape en trygg organisasjon og drive forebyggende arbeid. Politiattester kan virke forebyggende og medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen, men en politiattest uten merknad er ikke en garanti mot overgrep. De fleste overgrep bli ikke anmeldt, og få anmeldelser ender med dom.

Frivillige organisasjoner er organisert på ulike måter. Overgrep skjer ikke bare i relasjonen voksen-barn, men dessverre også mellom unge. Forebyggende arbeid kan være vel så hensiktsmessig som politiattest i organisasjoner hvor aldersforskjellen mellom ansvarspersoner og deltakere er liten.

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/ha-det-formelle-i-orden/politiattester/