Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK AMATØRTEATERFORBUND

 § 1 FORMÅLSPARAGRAF
Norsk Amatørteaterforbund, NATF, er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

NATF skal jobbe for å:

 1. Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger/lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet.
 2. Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale og helsemessige betydning.
 3. Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteaterarbeid.
 4. Virke som bindeledd mellom de enkelte foreninger/lag/stiftelser og de sentrale myndigheter. Dessuten bidra til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

§ 2 MEDLEMSSKAP

2 – 1       Alle grupper som arbeider med teatervirksomhet på amatørbasis, kan være medlem. Innmelding skal skje skriftlig eller via NATFs hjemmeside til NATF sentralt. Grupper og personlige medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift innen 1. april er ikke å anse som medlemmer.

2 – 2       NATF er åpent for personlig medlemskap.

§ 3 ÅRSMØTET

3 – 1       Årsmøtet er NATFs øverste organ. Det består av representanter fra lokallag.

3 – 2       Hvert lokallag har en stemme, og kan stille med en representant med tale-, forslags- og stemmerett. Forutsetning for stemmerett er innbetalt medlemskontingent for inneværende år.

3 – 3       Lokallag og personlige medlemmer kan i tillegg ha/være observatører på årsmøtet.

3 – 4       Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april annet hvert år. Tid og sted fastsettes av styret.

3 – 5       Innkalling sendes senest 60 dager før årsmøtet.

3 – 6       Dagsorden og sakspapirer sendes ut senest 14 dager før årsmøtet.

3 – 7       Forslag fra foreninger og lag må sendes skriftlig til styret senest 30 dager før årsmøtet.

3 – 8       Ansatte i forbundet kan møte med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

3 – 9       Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller 1/3 av medlemsgruppene krever det. Innkallingen skjer med 30 dagers varsel, og møtet kan bare behandle og fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

3 – 10     Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

3 – 11     Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Valg av ordstyrer og referent.
 2. Valg av to til å undertegne protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter og dagsorden.
 4. Årsberetning
 5. Årsregnskap
 6. Styrets forslag til arbeidsprogram
 7. Styrets forslag til budsjett
 8. Kontingent for kommende kalenderår
 9. Innkomne forslag
 10. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite.


§ 4 STYRET

 4 – 1       VALG
Styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer, samt tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styrets medlemmer blir valgt ved særskilt valg. Styremedlemmene har funksjonstid på to år. Varamedlemmer velges for to år.
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer medlemmer og ett varamedlem. Disse velges for to år av gangen. Valgkomiteen legger frem forslag til hvem som skal være leder, styremedlemmer og varamedlemmer for årsmøtet.
Sittende styre innstiller kandidater til valgkomiteen.

4 – 2       STYRETS PLIKTER

4 – 2 – 1    Styret skal representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og ivareta forbundets og foreninger/lags/stiftelsers interesser innenfor forbundets mål.

4 – 2 – 2    Informere tilsluttede foreninger/lag og stiftelser om viktige avgjørelser.

4 – 2 – 3    Forberede og oppta til behandling spørsmål av interesse for forbundet og eventuelt forelegge disse for årsmøtet.

4 – 2 – 4    Forelegge de tilsluttede foreninger/lag og stiftelser spesielle saker til drøfting.

4 – 2 – 5    Bistå ved opprettelse av foreninger/lag og stiftelser.

4 – 2 – 6    Beramme ordinært og ekstraordinært årsmøte.

4 – 2 – 7    Ansette personale, fastsette lønn og utarbeide instruks for stillingen.

4 – 2 – 8    Sørge for informasjon overfor presse/media og tilsluttede foreninger/ lag/stiftelser.

4 – 2 – 9    Det føres protokoll over styrets vedtak.

 

 4 – 3       STYREMØTER

4 – 3 – 1    Styret skal avholde møter så ofte som den foreliggende saksmengde krever det. Styret er beslutningsdyktig når minimum tre medlemmer er tilstede, og en av disse må være leder eller nestleder. Styreleder er møteleder. I leders fravær er nestleder møteleder.

4 – 3 – 2    Ved forfall til styremøter skal primært sekretariatet, sekundært styreleder, kalle inn varamedlem etter prioritert rekkefølge.

4 – 3 – 3    Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet benytter møteleder dobbeltstemme.

§ 5 SEKRETARIAT

Sekretariatet skal ledes av generalsekretær, og arbeide i overensstemmelse med styrets og årsmøtets vedtak.

 § 6 KONTINGENT

NATF innkrever kontingent fra gruppene ut fra antall medlemmer pr. 31/12.
Medlemsliste oppdateres kontinuerlig av kontaktperson i den enkelte medlemsgruppe via nettsiden www.medlem.natf.no

Det er forskjellige kontingentstørrelser:

 1. Grupper   1 – 10 medlemmer (med eller uten forsikringsordning)
 2. Grupper 11 – 25 medlemmer (med eller uten forsikringsordning)
 3. Grupper 26 – 50 medlemmer (med eller uten forsikringsordning)
 4. Grupper 51 – 100 medlemmer (med eller uten forsikringsordning)
 5. Grupper 101 eller flere medlemmer (med eller uten forsikringsordning)
 6. Personlig medlemskap (med eller uten forsikringsordning)

Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse.

 § 7 VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING

7 – 1       Disse vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsforslag sendes forbundet senest 60 dager før årsmøtet.

7 – 2       Oppløsning må behandles av to påfølgende årsmøter.

7 – 3       Ved oppløsning vil eventuelle eiendeler/midler tilbakeføres til lokallag med en fordelingsnøkkel knyttet til medlemstall.

ENDRING VEDTATT TRONDHEIM 30. APRIL 2022