INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET
14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

 Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.   

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.   

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Da vil søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligge på www.lottstift.no.    

Søknadsfristen er 21. april.

Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt: 

 •  Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.  
 • Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.  

Hvem kan søke om kompensasjon:  

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.  
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.  Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter.   
 • Arrangører som er under konkursbehandling, kan ikke søke om kompensasjon. 

 Krav arrangementene som det søkes kompensasjon for må oppfylle:  

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.  
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.   
 • Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet:  
 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.  
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.  
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.  
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.  
 • Arrangementer som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.  
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.  
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Les mer på : https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/