Samarbeid en forutsetning for vekst på amatørteaterfeltet. (Foto: Pixabay)

Norsk Amatørteaterforbund samarbeid med flere andre organisasjoner som jobber med frivillighet. Kulturrådets referat fra møtet som Frilynt Norge, Norsk Amatørteaterforbund, Noregs Ungdomslag, Norske Historiske spel og Nettverk for regionale teaterråd hadde med dem, viser at samarbeid blir viktig også i framtida.

Dette understreker NATFs generalsekretær Helen Hansen. Felles lobbing mot sentrale politiske myndigheter og et eventuelt arbeid med å dokumentere bredden i samfunnsnytten av amatørteater er to områder hun ser for seg samarbeid på.

Det var organisasjonene som tok initiativ til møtet, som fant sted i juni. Organisasjonene ønsket å drøfte tre problemstillinger:

  • Hvordan kan amatørteaterfeltet få økte rammene og påvirke fordelingen av midler
  • Argumentasjon for at kulturforvaltningen bør få større kunnskap om frivillighet.
  • Sen utbetaling av statsstøtten til organisasjonene

PENGEDISKUSJONER
Organisasjonene presiserte at den økonomiske rammen staten gir har stått stille i mange år, og ønsket å gå sammen med Kulturrådet for å påvirke for ytterligere tilskudd. Men Kulturrådet presiserte at de ikke driver lobbyvirksomhet, men at de kan søke om ytterligere midler til ordningen i budsjettsøknaden til Kulturdepartementet dersom organisasjonene har gode argumenter for det.

-Dette er et opplagt område å samarbeide på. For selv om organisasjonene er litt forskjellige, har vi alle et mål om å stimulere til amatørteater-aktivitet i Norge – til beste for den enkelte og til samfunnet, sier Helen. -Da trengs også paraplyorganisasjoner for å hjelpe den enkelte gruppe og skape kontinuitet i lagene rundt om.

Organisasjonene mener at kriteriene til fordeling av penger burde ligne Fordelingsutvalgets og baseres på tall. Kulturrådet, som fikk forvaltningsansvaret til tilskuddsordningen til organisasjonene i 2019, ba da om innspill til retningslinjer fra organisasjonene. Det kom en del motstridende innspill fra feltet. Kulturrådet foretok en helhetsvurdering – og dermed ble det som det ble.

MER KUNNSKAP OM FELTET
Organisasjonene mener kulturforvaltningen av amatørteatermidler bør ha større kunnskap om alle deler av – og alle positive konsekvenser for samfunnet og den enkelte. De har en bekymring for at Kulturrådet legger for stor vekt på organisasjonenes kunstneriske kvalitet.

Kulturrådet svarte at de er opptatt av kunnskapsutvikling og ser behovet for mer kunnskap om frivillighet og amatørteater. Det kan for eksempel settes i gang evalueringsrapporter og utredninger, mente de, og utfordret organisasjonene på at de i tilfelle må sende inn et behov for slik kunnskapsinnhenting.

– Amatørteaterfeltet er mangfoldig, organisasjonene på feltet er ulikt oppbygd og lener seg i varierende grad på rapportering og statistikk. Amatørteater er så mye; det gir glede og nytte til folk i alle aldre. Det viser hvor avhengige vi er av hverandre – både på og bak scena. Det er også en viktig del av samfunnsbyggingen. Både ved å glede publikum, men også fordi det skaper sosiale og integrerende møteplasser. Alt dette må vi bli flinkere til å få fram. Da trenger vi også kunnskap, sier Helen Hansen i NATF.

FOR LENGE Å VENTE – TRENGS REGELPRESISERINGER?
De nasjonale aktørene innen amatørteaterfeltet søker på midler i begynnelsen av desember og fikk i år ikke tilsendt kontrakten før 23. april. Dette skaper uforutsigbarhet og utfordringer for styringen av organisasjonene og aktiviteten. Kulturrådets svar var at dette ikke skal skje igjen. De skal blant annet se om det vil være mulig å benytte en A-konto-ordning slik at deler av tilskuddet kan utbetales tidligere.

Den sene utbetalingen har ført til at organisasjonene kan få problemer med å bruke opp tilskuddet innen årets slutt. Organisasjonene uttrykte derfor bekymring for at ubrukte midler ville bli krevd tilbake. Til dette svarte Kulturrådet at de ikke vil kreve tilskuddet tilbake dersom organisasjonen oppgir en gyldig grunn for at tilskuddet ikke er brukt opp innen årets slutt.