Frøydis Otre er leder at interimsstyret som skal få Teaterrådet over kneika.

Frøydis Otre er leder at interimsstyret som skal få Teaterrådet over kneika.

Under tittelen «Udramatisk ekstraordinært årsmøte» referer Norsk Teaterråd hva som skjedde på det ekstraordinære årsmøtet 16. oktober, der 14 av 17 medlemsorganisasjoner og 7 av 8 fylkesteaterråd var representert. Møtet er tidligere omtalt her på medlem.natf.no.

Som skjent valgte det sittende styret å trekke seg på møtet, og et interimsstyre ledet av Frøydis Otre ble valgt. Her er de ni punktene som ble enstemmig vedtatt og som er startet på arbeidet som må gjøres for å bringe Norsk Teaterråd framover, med tillit hos offentlige myndigheter og hos medlemsorganisasjonene

  1. Norsk teaterråd er en viktig arena for samhandling. Årsmøtet i Norsk teaterråd er opptatt av at dette interessefellesskapet må bestå.
  2. Årsmøtet ber interimsstyret legge til rette for en bred debatt om Norsk teaterråds fremtid.
  3. Årsmøtet tar på alvor at det er avdekket svakheter og mangler i organisasjonens økonomiske styring og kontroll, samt forhold knyttet til organisasjonens tilskuddsforvaltning. Årsmøtet mener det er kritikkverdig at styret ikke grep tak i dette tidligere.
  4. Årsmøtet viser til KPMGs 30 anbefalinger, og tar til etterretning styrets rapport som viser at styret har kvittert ut samtlige anbefalinger. Årsmøtet er opptatt av at interimsstyret jobber med hvordan dette skal følges opp.
  5. Årsmøtet tar økonomihåndbok for Norsk teaterråd, samt styrets vedtatte styreinstruks til orientering, og ber styret og kontrollkomiteen påse at organisasjonens drift er i henhold til disse.
 Neste årsmøte behandler revidert styreinstruks.
  6. Revisorgruppen FMØ DA velges som Norsk teaterråds revisor.
  7. Det velges et interimsstyre på 6 personer.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
  8. Interimsstyret bes kalle inn til nytt ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig.
  9. Årsmøtet gir interimsstyret mandat til å innkalle til ekstraordinært årsmøte tidligere enn vedtaksfristen på 30 dager, men med minimum 14 dagers frist.

Her er TEATERRÅDETS egen omtale av det ekstraordinære årsmøtet.

Her er KLASSEKSAMPENS omtale av det ekstraordinære årsmøtet.