Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

MUO har lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger, også for teater!

Med utvidet mandat er det viktig for MUO å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte.
MUO ser at mange teaterlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tenke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov, men nå åpnes det for en ordning der det kan søkes om midler til å leie inn utstyr.

Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil altså MUO åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må teaterlaget være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA HER

HVA:
Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra MUO vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.
HVEM:
Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.
NÅR:
1. hver måned
NB! (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar 2020

Forutsetninger:
Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling).
Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

OBS!
Det skal også velges nytt fordelingsutvalg for 2020-2021, og nå kan det meldes inn forslag til kandidater til å sitte i dette utvalget!

Norsk Amatørteaterforbund henstiller sine medlemsgrupper om å vurdere om de har kandidater som har relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Husk at det er lov å foreslå seg selv).

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i MOU-ordningens forvaltning av tilskudd.
Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.
Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2020-2021.

Har du eller ditt teaterlag forslag til kandidat for utvalget?
Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@utstyrsordningen.no  innen 10. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget.
Det er lov å foreslå seg selv).
Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.
Mer info om fordelingsutvalget finner du her.