pengesedler (illustrasjon)

pengesedler (illustrasjon)

Norsk Amatørteaterforbund må notere seg for et underskudd i 2014 på kr. 95.008,- Tilskudd NATF hadde forventet fra Norsk Teaterråd som uteblir som er årsaken.

Regnskapet ved årets avslutning viser likevel at organisasjonen med sin stramme økonomistyring har en positiv egenkapital på kr: 1. 442.440,- Det er verd å merke seg at NATF over flere år har styrt økonomien mot små, men pene overskudd og dermed lagt seg opp en «buffer» for å kunne ta et slik år som 2014 ble.

Styret har diskutert årsregnskapet og godkjent det. og undertegnes av styret. Årsregnskapet sendes revisor for utarbeidelse av revisjonsrapport og underskuddet belastes egenkapitalen. Årsregnskapet legges frem på neste årsmøte.

Styret diskuterte muligheten for utarbeide noen retningslinjer slik at det vil bli mulig å bruke noe av den opplagte egenkapitalen til bl.a. reisestøtte for medlemmer.