logoMed 23 mot 21 stemmer ble det på det ekstraordinære årsmøtet i Norsk teaterråd den 11. desember besluttet å melde oppbud for Norsk teaterråd.

Flertallet på årsmøtet fulgte dermed interimsstyrets innstilling. Det var flere av de største teaterorganisasjonene som utgjorde flertallet. NATF hadde etter statuttene i NT 5 stemmer.

Interimsstyret fikk aldri oversikt
Interimsstyret ble altså enstemmig valgt for å ordne opp på det forrige ekstraordinære årsmøtet 16. oktober. Men de kastet altså kortene. Grunnen til at de ikke fant grunn å fortsette lenger, er at Kulturdepartementet ikke vil betale ut mer av støtten som de har holdt tilbake til Norsk teaterråd. Interimsstyret på sin side, innrømmet overfor departementet at de ikke har kunnet skaffe seg fullstendig oversikt over hvordan status er for økonomirapporteringen og hvordan det egentlig er med økonomi/likviditeten i NT.

Nytt ekstraordinært årsmøte 11. desember
Dagsorden var konstituering, innledning fra interimsstyret, status og forutsetning for videre drift og valg. Et forslag om å velge nytt styre først, fikk ikke flertall.

Frøydis Otre redegjorde for interimsstyrets konklusjon, nemlig at det siden interimsstyret ble valgt, harde blitt presentert økonomirapporter og informasjon om nåværende situasjon som har gitt et bilde som gjorde styret urolig og derigjennom også førte til at man ikke kunne garantere for økonomi og likviditetssituasjonen i Norsk teaterråd. I og med at det er interimsstyrets oppgave å forvalte organisasjonen på en forsvarlig måte, og at det etter interimsstyrets oppfatning ikke er mulig å gjøre dette. Interimsstyret plikter på bakgrunn av dette å begjære oppbud av Norsk teaterråd.

Et forslag fra Nettverket for Historiske Spel om å utsette vedtaket for å få et nytt styre til å vurdere hvorvidt NT er insolvent, fikk ikke flertall.

Hva gjør departementet?
Vegen videre vil nok i noen grad være avhengig av hva Kulturdepartementet gjør. Da departementet stanset tilskuddene, skrev de også: «Det er fortsatt ønskelig å støtte amatørteateraktivitet, og departementet vil vurdere alternative måter å gjøre dette på.».

Bakgrunnen for det som skjer er altså at revisjonsfirmaet KPMG på oppdrag fra Kulturdepartementet har gjennomgått Norsk Teaterråds håndtering av statlige midler og økonomiforvaltning i organisasjonen de siste tre år. Rapporten var svært kritisk til NTs økonomiforvaltning, – styring og internkontroll i organisasjonen. Denne rapporten ble lagt fram i september, og hadde som konsekvens at departementet stoppet utbetalinger til NT. Den 16. oktober stilte det daværende styret sine plasser til disposisjon, og et interimsstyre overtok.

Norsk Teaterråd og NATF
Norsk Teaterråd har frem til nå vært paraplyorganisasjonen for 17 organisasjoner som arbeider helt eller delvis for amatørteaterlag. NATF er en av disse organisasjonene, og er med sine om lag 125 medlemsgrupper med over 4000 medlemmer en av de største. NATF vil også bli berørt av det som skjer, ved at midler som er lovet likevel ikke blir utbetalt.

Teaterrådets fremste oppgave var å fordele offentlige midler fra Kulturdepartementet til organisasjonene.