bilder 183Det haster dersom dere vil ha støtte til ny, norsk dramatikk. Første søknadsfrist til «Sceneteksttilskuddet» er allerede 1. desember. Det er profesjonelle dramatikere og/eller amatørteatergruppe som har prosjekt som kan søke. Søknadsskjema sceneteksttilskudd finner du her.

Det er «Teateralliansen», bestående av Noregs Ungdomslag, Frilynt Norge, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd, som har fått i oppdrag å videreføre flere tilskuddsordninger som tidligere var tillagt Norsk teaterråd, blant annet «Scenetekstfondet». Norsk musikkråd er sekretariat for tilskuddsordningen. Spørsmål blir besvart fortløpende ved henvendelse til tilskudd@teateralliansen.no.

RETNINGSLINJER FOR SCENETEKSTTILSKUDDET 2015 – 2017 – et krafttak for ny norsk dramatikk 2015-2017 –

  • 1 Formål

Sceneteksttilskuddet 2015-2017 skal stimulere til at det skrives og produseres ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. Sceneteksttilskuddet skal bidra til å gjøre nyskreven norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteatergrupper i Norge.

  • 2 Målgruppe

Målgruppen for Sceneteksttilskuddet er profesjonelle dramatikere og/eller amatørteatergruppe som har prosjekt som faller inn under formålet med tilskuddsordningen. Stiftelser og offentlige tiltak faller utenfor tilskuddsordningen.

  • 2 Krav til søknaden

Amatørteatergrupper er definert som søker til Sceneteksttilskuddet, dog med attest fra dramatiker om inngått samarbeid.

Sceneteksttilskuddet 2015-2017 har to årlige søknadsfrister. Disse blir nærmere fastsatt. Søknader sendes på eget skjema, til tilskudd@teateralliansen.no innen søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Søknader som ikke er komplette med nødvendige vedlegg blir ikke behandlet.

  • 3 Sceneteksttilskuddets fordelingsutvalg

Sceneteksttilskuddets fordelingsutvalg består av tre medlemmer; to representanter utpekt av amatørteaterorganisasjonene og en representant fra dramatikerne. Sekretariatsfunksjon er lagt til Teateralliansen ved Norsk musikkråd.

Sceneteksttilskuddets fordelingsutvalg vurderer tilskudd til bestilte verk etter søknad fra amatørteatergruppene. Fordelingsutvalget vurderer også søknader om frikjøp av allerede skrevne verk.

Sceneteksttilskuddets fordelingsutvalg kan i dialog med styringsgruppen for ”Teateralliansen” initiere egne utviklingsprosjekt. Prosjektene må være i tråd med formålet for sceneteksttilskuddet.

  • 4 Saksbehandling

Etter at Fordelingsutvalget har fattet vedtak, vil tilskuddsmottaker mottatt tilskuddsbrev der vilkår for tildelingen fremkommer. Tilskuddsmottaker må returnere signert akseptskjema før utbetaling av første halvdel av tilskuddsbeløpet. I akseptskjemaet bekrefter tilskuddsmottaker å ha satt seg inn i hvilke vilkår som gjelder for tilskuddet og hvilke krav som gjelder for rapportering. Andre halvdel betales ut så snart rapport og regnskap er sendt inn. Manglende akseptering og rapportering kan medføre tap av tilskudd og/eller krav om tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet. Manglende akseptering og rapportering kan også føre til avslag på senere søknader.

Søkere som får avslag vil motta avslagsbrev etter vedtak i Fordelingsutvalget. Beslutning om avslag kan påklages innen 14 dager etter mottatt avslagsbrev, dersom søker mener det foreligger saksbehandlingsfeil. Styringsgruppen for Teateralliansen er klageinstans.

Søkere må påregne 1 måneds saksbehandlingstid.