Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet sier i en epost til www.medlem.natf.no at departementet ikke har gitt tidsfrister, og dermed ikke har gitt føringer som kan påvirke det ekstraordinære årsmøtet i Norsk Teaterråd 16. oktober.

Som kjent stoppet departementet utbetaleringer til Norsk teaterråd etter at en rapport laget av revisjonsfirmaet KPMG for departementet, viste mangelfulle rutiner i NT. Departementet forventer at NT rydder opp. I diskusjonene i enkelte fora forut for årsmøtet, er det hevdet at departementet ved å sette kort frist for opprydding, presser medlemsorganisasjonene til å beholde det sittende styret rett og slett for å imøtekomme departementet og dermed få utbetalt midler til videre drift. Bjørgulv Vinje Borgundvaag skriver:

Tidsfristene er ikke satt av departementet
-Vi stiller oss uforstående til at departementet skal ha stilt krav som legger føringer for Norsk teaterråds ekstraordinære årsmøte. Norsk teaterråd har på eget grunnlag startet implementering av anbefalingene i KPMGs rapport. Det er dermed ikke gitt tidsfrister fra departements side, da vi avventer det ekstraordinære årsmøtets beslutninger. Departementets vurdering, kommunisert til Norsk teaterråd i brev 11. september, er at Norsk teaterråd mangler ressurser og kompetanse til å gjennomføre anbefalingene, både når det gjelder regnskapsføring, internkontroll og økonomistyring i sekretariatet, samt styrets utøvelse av sitt ansvar. Av hensyn til tredjepart sørger departementet nå for at mottakere som har fått tilsagn om midler fra Frifond teater og Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill, får utbetalt midlene. Søknadsbehandling vil også bli videreført ut 2014 av LNU (Frifond teater) og Norsk kulturråd (historiske spill).
Avventer ekstraordinært årsmøte
NATF.no spurte også hvordan vil departementet vil følge opp de endringer som Teaterrådet nå gjør og om det kan bli aktuelt med en oppfølgende rapport. Til dette svarer Borgundvaag:

-Kulturdepartementet ønsker at frivillig aktivitet skal styres nedenfra og vil avvente årsmøtets behandling av saken 16. oktober. Resultatet av årsmøtet vil tas med i vurderingen av hvordan midler til amatørteater kan fordeles fra 2015. Det frivillige kulturlivet er et satsingsområde for regjeringen og departementet er opptatt av å sikre god forvaltning av den statlige støtten til amatørteater.