organisasjonsbokHer er et tips for deg som er med i en frivillig organisasjon, eller som har planer om å starte en: organisasjonshåndboka.

Dette er en håndbok fra «Frivillighet Norge» som gir deg en innføring i sentrale temaer knyttet til organisasjonsdrift. Temaene er beskrevet på en grunnleggendemåte, slik at håndboka skal være lett tilgjengelig for personer som ikke har erfaring med å drive organisasjon og for organisasjoner som ikke har sentrale personer å støtte seg til.

Håndboka beskriver både lover, regler og sedvane i den norske frivilligheten, med fokus på medlemsorganisasjoner. Det er mange måter å drive en frivillig organisasjon på, og håndboka presenterer noen vanlige løsninger på områder mange organisasjoner vil komme borti.

Frivillighet Norge håper at Organisasjonshåndboka kan bidra til:

  • • At det blir flere organisasjoner i det norske organisasjonsfellesskapet.
  • • At organisasjonene får mer kunnskap om å drive en organisasjon og at dette fører til at flere har lyst til å være aktive.
  • • At organisasjonene er trygge på at de driver på en god måte.
  • • Mer og bedre frivillighet!

Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter som jobber for mer og bedre frivillighet gjennom:

  • • Å styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet.
  • • Å heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet, og fremme dialog mellom frivillig, offentlig og privat sektor.
  • • Å samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å sikre gode rammebetingelser for frivillig virksomhet.
  • • Å følge med i endringer i frivillig sektor og stimulere til debatt om de utfordringene frivilligheten står overfor.
  • • Å stimulere til økt frivillig innsats for den enkelte og samfunnet, og bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge.

Hvem står bak
Håndboka er utarbeidet av Kjerstin Owren i 2009, og revidert i juli 2013 av Frøydis Barstad i samarbeid medFrivillighet Norge.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har støttet utgivelsen.