2 406 944 kroner i MVA-kompensasjon på vei til medlemsgruppene i NATF!

Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1,6 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for regnskapsåret 2018.
NORSK AMATØRTEATERFORBUND søkte den 29.08.2019 om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsåret 2018 for sentralleddet og for medlemsgruppene som hadde sendt inn søknad.
Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet med 18, 11 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet.
Norsk Amatørteaterforbund sitt opprinnelig godkjente søknadsbeløp var på 3 147 352 kroner.

53 av NATFs 119 medlemsgrupper som har søkt på ordningen har i dag (9.desember 2019) fått overført «sin skjerv» uten at NATF har utført avkortning i beløpene med administrasjonsgebyr.
De refunderte beløpene varierer ut fra hva de totale driftskostnadene i gruppene var i 2018.

Det er utbetalt summer fra kr. 466.409,- (mest) til kr. 1.230,- (minst)