logoSituasjonen går fra vondt til verre for Norsk Teaterråd, der interimsstyret som ble valgt for å ordne opp 16. oktober, nå også kaster kortene og inviterer til nytt årsmøte 11. desember.

Grunnen til at de ikke finner grunn å fortsette lenger, er at Kulturdepartementet ikke vil betale ut mer av støtten som de har holdt tilbake. Interimsstyret på sin side, innrømmer overfor departementet at de ikke har kunnet skaffe seg fullstendig oversikt over hvordan status er for økonomirapporteringen og hvordan det egentlig er med økonomi/likviditeten i Nt.

Valgkomiteen er satt i gang for å finne medlemmer til nok et styre, men interimsstyret mener at de som velges må akseptere å være øverste ledelse for en organisasjon uten økonomiske midler der styremedlemmene må regne med å lagge alt annet arbeid til side kun for å ordne opp i NT.

Uten et nytt styre, kan ikke NT drives videre. Da departementet stanset tilskuddene, skrev de også: «Det er fortsatt ønskelig å støtte amatørteateraktivitet, og departementet vil vurdere alternative måter å gjøre dette på.».

Bakgrunnen for det som skjer er altså at revisjonsfirmaet KPMG på oppdrag fra Kulturdepartementet har gjennomgått Norsk Teaterråds håndtering av statlige midler og økonomiforvaltning i organisasjonen de siste tre år. Rapporten var svært kritisk til NTs økonomiforvaltning, – styring og internkontroll i organisasjonen. Denne rapporten ble lagt fram i september, og hadde som konsekvens at departementet stoppet utbetalinger til NT. 16. oktober stilte det daværende styret sine plasser til disposisjon, og et interimsstyre overtok.

Norsk Teaterråd er paraplyorganisasjonen for 17 organisasjoner som arbeider helt eller delvis for amatørteaterlag. NATF er en av disse organisasjonene, og er med sine om lag 125 medlemsgrupper med over 4000 medlemmer en av de største. NATF vil også bli berørt av det som skjer, ved at midler som er lovet likevel ikke blir utbetalt.

Teaterrådets fremste oppgave er å fordele offentlige midler fra Kulturdepartementet til organisasjonene.