ESA har godkjent stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi

– Det er strålende nyheter at ESA har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja.

Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Den vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.
Ordningen er todelt.
En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

NB! Norsk Amatørteaterforbund har den 25. mars 2021 sendt inn denne søknaden på vegne av alle sine medlemsgrupper som hadde søkt og fikk utbetalt  MVA-kompensasjon i desember 2020 (for inntektsåret 2019).
Det betyr altså at medlemslagene selv ikke trenger å søke på dette.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad.
Her må lagene på eget initiativ søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter etc.

Det kan søkes om:

  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

Søker må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid- 19.

I tilfeller der arrangement eller aktivitet må avlyses, som følge av restriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene, er det bare kostnader som kommer i tillegg og kostnader du ikke kan unngå, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket.

Lottstift informerer om at de trolig åpner for søknader til dette i juni 2021.
NATF vil informere lagene når søknadsportalen til denne ordningen åpnes.

Mer info her